Power Factor

ضریب توان در واقع نسبت میزان توان واقعی به میزان توان ظاهری است که عددی بین صفر و یک می باشد . هرچه این عدد به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده اتلاف کمتر انرژی است . با توجه به این مطلب که توان ظاهری وابسته به حاصل ضرب ولتاژ و جریان است ,  ضریب توان کوچکتر,به معنای جریان کشی بیشتر است . باتوجه به ساختار غیر خطی پاور از نظر الکتریکی, شکل موج جریان از حالت سینوسی تغییر پیدامیکند و هر چقدر بتوان این شکل موج را با موج ولتاژ همسان ساخت اتلاف انرژی کمتر خواهد بود . در اینجا اصطلاح PFC (Power Factor Correction)  مطرح میگردد . در واقع به یک مدار فیلترینگ جهت تصحیح هارمونیک موج شدت جریان نیاز داریم . این فرایند به دو صورت امکان پذیر است  :
 Active , Passive

 

برو به بالا