Passive PFC

در این روش از سلف برای تصحیح ضریب توان استفاده میگردد. در واقع استفاده از سلف جهت اصلاح هارمونیک موج جریان است با دیدگاه خطی کردن ماهیت پاور. میزان این اصلاح نسبت به حالت بدون این فیلتر(Non PFC) بسیار کم می باشد ودر عوض اثرات مخرب گرمایی  و ارتعاشی دارد و از یک منظر در طول زمان عملکرد پاورهای Non PFC بهتر از پاورهای Passive PFC هستند .

 

برو به بالا